Change history of «ChannelStrip»

α β date comment
10 Nov'18 20:16
11 Nov'18 01:48
11 Nov'18 01:50
11 Nov'18 11:49
14 Nov'18 14:41
21 Nov'18 17:23